Det er vigtigt for dansk industri at få et dansk aftryk på de internationale standarder, der udvikles inden for grøn energiteknologi. FORCE Technology bidrager med den nyeste viden om materialer, der skal bruges i barske miljøer.

18. marts 2019

Asbjørn Andersen og Harry Otteskov fra FORCE Technology deltog i verdens største korrosionskonference CORROSION 2019 sammen med 6.000 af verdens førende korrosions- og materialespecialister. Konferencen afholdtes af NACE International, National Association of Corrosion Engineers den 24.-28. marts 2019 i Nashville Tennessee, USA.

Standardisering og udfordringer i overgang fra fossil til grøn energi

En vigtig opgave for dansk industri er at få et dansk aftryk på de internationale standarder. For materialer og anlæg der skal bruges i barske miljøer har oliebranchen drevet udviklingen. Mange af de nye energiteknologier, fx geotermi, biogas og produktion af biobrændstoffer, arbejder med meget barske miljøer, og derfor har de stor gavn af at kunne anvende de erfaringer fra standarder, som er udviklet til produktion af olie og gas. 

Asbjørn Andersen deltog i standardiseringsarbejdet, som en del af projektet ”Konkurrencedygtigt og pålideligt materialevalg”, der er medfinansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, SIU. Projektet, der skal understøtte udviklingen af grøn teknologi, arbejder med de nye udfordringer, som systemer og materialer bliver introduceret for i forbindelse med omstillingen fra fossil til grøn energi. 

Asbjørn deltog i en række af NACE’s tekniske komiteer, fx TEG 092X, Under-Deposit Corrosion (UDC), TEG 530X, Renewable Energy Facilities Design, Construction, and Commissioning og TEG 286X, Oil & Gas Production (ISO 15156 maintenance panel). En af opgaverne var at bidrage med den nyeste materialeviden fra grønne energiteknologier. Og her er Danmark netop foregangsland. 

Det gælder om at sikre, at den nyeste viden indarbejdes i standarderne, eller at der udvikles nye fælles standarder rettet mod de nye teknologiers udfordringer. Internationalt accepterede standarder har stor betydning for valg af materialer til barske miljøer, og de er vigtige for danske virksomheders mulighed for at eksportere anlæg og knowhow til energiproduktion. 

Stigende udfordringer med brintskørhed i skruer og bolte 

Harry Otteskov holdt et indlæg om brints indflydelse på boltesamlingers integritet i undersøiske installationer, ”Subsea Hydrogen Embrittlement Research Topical Symposium”. Harry præsenterede et eksempel, hvor en ISO 8.8 bolt til sikring af forankringen af et olierør til havbunden brækkede af kort tid efter ibrugtagning. 

Årsagen til bruddet var brint induceret revnedannelse (såkaldt EHE, Environmental Hydrogen Embrittlement), som var forårsaget af hård tilspænding i kombination med katodisk beskyttelse af konstruktionen. Sidstnævnte effekt medfører brintudvikling på de beskyttede ståloverflader. 

Brintatomet er det mindste atom, der findes. Det kan trænge ind i stål, hvor det så efterfølgende nedsætter stålets integritet, så det revner selv ved spændinger, der er lavere end materialets flydespænding. 

Problemet har international fokus på grund af et stigende antal skader på bolte, i takt med at olieindvindingsaktiviteter foregår på dybere og dybere vand. Det stiller større krav til det udstyr, der benyttes, dels i form af højere belastninger og dels i form af krav til øget katodisk beskyttelseskapacitet. Her kan HPHT-Lab faciliteten være yderst relevant at gøre brug af, så kan materialerne testes på forhånd i det barske miljø, de skal operere i.

Bolt, korrosion
Bolt der er knækket pga. brintskørhed