Power-to-X er en umoden industri, hvilket betyder, at risikostyring er særlig vigtig for at beskytte mennesker, udstyr og projektejernes kapital.

Ønsket om en fossilfri fremtid kræver uden tvivl brug af grønne energiressourcer, og for at lykkes med dette skal vi være i stand til at omdanne og lagre grøn strøm via Power-to-X-anlæg. Da Power-to-X stadig er en umoden industri, er der stor usikkerhed knyttet til udviklingen af denne investeringstunge industri.

Det kan være svært for projektejeren at forstå den samlede risiko uden effektiv og systematisk risikostyring på grund af manglende overblik over alle potentielle risikofaktorer.

Integration af risikostyring i økonomistyring

Risikostyring er et styringsredskab, der har været anvendt i årevis, men nu integrerer vi risikostyring i økonomistyringen. Ved etablering af økonomiske reserver for Power-to-X-anlægget og med korrekt risikostyring kan I reducere jeres træk på disse økonomiske reserver betydeligt, da større risici håndteres og reduceres under projektet.

Risikostyring øger sandsynligheden for at lykkes inden for de anslåede omkostninger og tid

FORCE Technology leverer en række serviceydelser inden for risikostyring. I kan få hjælp fra den tidlige konceptfase, gennem alle projektstadierne og i driftsfasen.

Vi kan bistå jer med følgende serviceydelser inden for risikostyring:

Lister over iboende risici hjælper jer til at forstå alle de potentielle risici i jeres Power-to-X-projekt

Med vores omfattende lister over iboende risici får I en meget større forståelse af de potentielle risici, og det sikrer en væsentlig opgradering af risikostyringsindsatsen i Power-to-X-industrien. Med vores lister over iboende risici trækker I på mange års erfaring og den store viden, som FORCE Technologys eksperter besidder. Lister over iboende risici giver jer en større tryghed for, at de rette risici er identificeret. Dette værktøj kan anvendes til de fleste risikostyringsydelser.

Lister over iboende risici er et komplet katalog over almindelige typer af fejl. Det starter med syv grundlæggende kategorier og forgrener sig så ud i detaljerede fejltilstande inden for hver kategori.

Brug af lister over iboende risici er en simpel og effektiv metode til risikostyring, og vi kan tilpasse de generiske lister til jeres specifikke projekt og situation.

Risikoscreening af et enkelt fokuspunkt i jeres Power-to-X-projekt

Risikoscreeningen er en engangsøvelse med fokus på at analysere risikoen ved en enkelt komponent, et system, et projekt eller en proces. I får et 'deep dive' i jeres aktiviteter med det formål at beskrive risikoen af et enkelt fokuspunkt med særlig relevans for jer.

Måske ved I allerede, hvor de ømme punkter er i jeres projekt, men I har måske ikke effektive værktøjer til at analysere og styre risiciene. I får derfor en analyse, der passer til netop jeres behov og sætter jer i stand til at træffe omkostningseffektive foranstaltninger til håndtering af de involverede risici.

Total projektrisikostyring udført af en uvildig partner

Det er en fordel at bruge en uvildig partner til at udføre risikostyringen for hele jeres Power-to-X-projekt. FORCE Technology kan tilbyde en løsning, der dækker jeres behov for risikostyring fra de første trin i projektet til idriftsættelse af dette.

I får en struktureret tilgang til risikostyring, hvilket betyder, at risikostyringsindsatsen organiseres efter jeres budget eller aktivitets struktur. Herved opstår et klart perspektiv på risiko, og det bliver derfor meget tydeligt, hvor risikoen ligger, hvilket øger ansvarligheden inden for risikohåndtering betydeligt. 

Da projekter ofte har mange interessenter, skal risikostyring hæve sig op over individuelle interessenters dagsordener og give et detaljeret og konsistent risikofokus for projektet. 

Den projektrisikostyring, som FORCE Technology leverer, er fuldt integreret i økonomistyringen og gør det muligt for jer at beregne behovet for reservekapital og fokusere på værdiskabelsen i risikostyring ved at reducere træk på projektejerens kapital. 

CSRA for en grundig og meget detaljeret risikoanalyse

Cost and Schedule Risk Analysis (CSRA) er den mest effektive risikostyringsøvelse i projekter. Den anvendes kun til projekter i den sene fase, typisk i udførelsesfasen, da en detaljeret projektplan er en forudsætning for en CSRA.

Det er en engangsøvelse, som udføres ved systematisk at gennemgå hver aktivitet i jeres projektplan for risikoeksponering. Resultatet er risikoeksponering på aktivitetsniveau og risici, der påvirker andre aktiviteter. Den giver jer en unik mulighed for at nedbringe risici og optimere jeres projekt og forbedre overholdelsen af omkostninger og tidsplan for projektet. 

CSRA udføres normalt som et sprint over kort tid fra et par dage til 2 måneder afhængig af projektets størrelse og kompleksitet. 

Operational Risk Management (ORM) hjælper jer til at forstå de driftsmæssige risici

Driftsmæssige risici er kendetegnet ved at være sjældnere men med potentielt større virkning. Her vil en ufokuseret traditionel risikostyringsindsats ofte fejle, fordi den er for omstændig og genererer en overflod af data, der er vage og tidskrævende at vedligeholde.

Hos FORCE Technology kan vi hjælpe jer med en fokuseret og ressourceeffektiv ORM-proces. Lister over iboende risici bidrager til at fintune risikostyringsarbejdet og giver jer nye muligheder for corporate governance af driftsmæssige risici. I får klarhed over det ledelsesmæssige ansvar for risikoanalyse og -håndtering, og jeres indsats indenfor fx sikkerhed og økonomi forbedres i hele virksomheden.

Eksperter inden for skades- og havarianalyse er et perfekt match til håndtering af jeres risici

FORCE Technology har indgående erfaring med løsning af alle typer af skades- og havarianalyser. Vores eksperter har derfor viden om alle mulige fejltilstande, der kan eksistere som risici i jeres projekter i dag. Vi står klar til at hjælpe jer med at identificere risiciene, håndtere dem og dermed undgå alvorlige fejl og skader i jeres Power-to-X-anlæg. 

Derudover kan vores mange laboratorier og faciliteter teste og undersøge materialer og komponenter for at se, om de er det rette match for jeres produktionsanlæg.

I er meget velkomne til at kontakte os for at få mere at vide om, hvordan I kan nedbringe risiciene i jeres Power-to-X-projekter betragteligt.