FORCE Technology har analyseret miljøpåvirkningen af digital postdistribution for e-boks. Analysen viste en stor miljømæssig gevinst.

e-Boks blev stiftet i 2001 med det formål at effektivisere forsendelse af post mellem virksomheder og private postmodtagere og derved reducere mængden af papir.

e-Boks bad FORCE Technology om at lave en analyse af miljøpåvirkningen af digital postdistribution. Vores analyse viste, at e-Boks gav en miljømæssig gevinst svarende til 160-190 gennemsnitsdanskeres årlige udledning af forurening. 

Den mest markante fordel er bidraget til reduktion af CO2-udslippet på 1.650 tons CO2. Digital postdistribution kan hermed være med til at løse et af tidens store problemer – den globale opvarmning.

Glæde hos e-Boks 

Det er første gang, man undersøger digital postdistributions miljøpåvirkning. Hos e-Boks havde man en idé om, at elektronisk distribution af dokumenter som f.eks. kontoudtog, lønsedler og pensionsoversigter har en positiv indvirkning på miljøet, da der både spares papir og brændstof til transport.

”Jeg er glad for, at vi nu kan dokumentere den positive miljøeffekt af, at vi sidste år håndterede næsten 100 mio. dokumenter i e-Boks”, siger Henrik Andersen, adm. direktør hos e-Boks.

Livscyklusvurderinger – fra vugge til grav 

Samme år som livscyklusvurderingen blev udført blev 98,5 mio. elektroniske dokumenter udsendt via e-Boks. Analysen er baseret på en sammenligning af livscyklusforløb for udsendelsen af 98,5 mio. dokumenter i hhv. elektronisk- og papirform.

En livscyklusvurdering (LCA) er en opgørelse over produktets miljøpåvirkninger fra vugge til grav; i dette tilfælde f.eks. udvinding af råvarer til papirproduktion, brug af computere og bortskaffelse af papir og konvolutter. Vurderingen omfatter faktorer som klimaeffekt (global opvarmning), forsuring, belastning af vandmiljøet med næringssalte, smog-dannelse og energiforbrug.

Femdobling af klimagevinst 

Henrik Andersen vurderer, at klimagevinsten ville kunne femdobles, hvis alle danske virksomheder og institutioner udsendte deres rudekuverter via e-Boks, da der stadig sendes 4-500 mio. breve af en type, som med fordel kunne konverteres til e-Boks.

Derudover kan brugerne selv påvirke klimagevinsten ved at undlade print af dokumenterne, da analysen samtidig afslører, at udprintning næsten kan halvere miljøfordelen.